Informace

Výrobci

Slevy

Dodavatelé

Reklamační řád

Základní údaje:

Provozovatel obchodu („Prodávající“): Anticer s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti: Tomanova 3/5, Plzeň, 301 00

IČ: 45358575, DIČ: CZ45358575

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 1959

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 04380653/0300

Telefonní kontakt: 377 420 933-4

Email: anticer@volny.cz

Otevírací doba kamenné prodejny: pondělí-pátek 8-15

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.            Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě (v případě nakupování přes e-shop je reklamační řád k dispozici na webových stránkách e-shopu). Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014, a upravuje vzájemná práva a povinnosti uzavřené mezi prodávajícím Anticer s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

 

1.2       Záruční list

1.2.1    U výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo paragon) a u většiny výrobků také potvrzený záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

1.2.2    U oprav sluchadel (a jiných kompenzačních pomůcek) slouží jako záruční list Opravenka a doklad o zaplacení (faktura nebo paragon).

 

1.3       Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

1.4.            Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

-          je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

-          jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

-          vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

-          je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, apod. viz záruční podmínky v záručním listu a v návodu k použití jednotlivých výrobků,

-          vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

2.         Převzetí zásilky při dodání přepravcem

2.1       Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přepravního listu přepravce.

2.2       Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adresu: anticer@volny.cz.

2.3       V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury na anticer@volny.cz. Dodavatel bude obratem kupujícího informovat o dalším postupu.

 

3.         Uplatnění reklamace

3.1       Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně a v sídle podnikání bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Učiní-li kupující reklamaci písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, specifikovat výrobek, uvést popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může použít přiložený vzorový reklamační formulář (není to jeho povinností) – ke stažení zde.

3.2       Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3       Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.4       Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď přeložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

3.5       Postup, jak odeslat výrobek k reklamaci

3.5.1    Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Přiložte kopii faktury nebo jiného prodejního dokladu, dále průvodní dopis, ve kterém specifikujete výrobek, dále popište závadu, jak se vada projevuje, způsob a místo nabytí zboží a uvedete své identifikační a kontaktní údaje, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a datum. Pro tyto účely můžete použít vzorový reklamační formulář. Výrobek zašlete na adresu: Anticer s.r.o., Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň.

 

3.6       Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

 

4.         Lhůta pro uplatnění práv

4.1       Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

Postup reklamace u oprav sluchadel (a jiných kompenzačních pomůcek) je shodný. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u oprav je 3 měsíce.

Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

4.2       Prodávající prohlašuje, že pokud zboží v rámci vyřízení reklamace vymění, poskytuje kupujícímu novou lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobků, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

5.         Vyřízení reklamace

5.1       Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaným způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné poručené smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn, bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

5.2       Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.3       Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.4       Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka na jakost neprodlužuje.

5.5       Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude kupující vyzván SMS zprávou nebo e-mailem k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.6       Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na anticer@volny.cz. Do emailu uvede popis reklamace, číslo účtu a kopii podacího lístku.

 

6.         Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1       Jakost při převzetí

6.1.1    Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku (bod 7.2 obchodních podmínek).

6.1.2     V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.1.3    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

6.1.4    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.1.5    Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

6.1.6    U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

6.2       Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

6.2.1    Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 6.1. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

6.2.2    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

6.2.3    Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace na stejnou závadu) nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně).

6.2.4 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

  1. 7.         Náklady reklamace a řešení sporů

7.1       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

7.2       V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

7.3       Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

7.4       Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

  1. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).

 

V Plzni 1.1.2014